CHALLENGER HO CHI MINH PAROVI - Utorak 24.10.2017. TENIS

OSNOVNA 12
5350 P.Polansky/A.Santillan - S.Myneni/N.V.S.Prashanth 14:00 1,303,00
1. set 12
5350-6 P.Polansky/A.Santillan - S.Myneni/N.V.S.Prashanth 14:00 1,352,78
2. set 12
5350-7 P.Polansky/A.Santillan - S.Myneni/N.V.S.Prashanth 14:00 1,352,78
broj setova - 2 dobivena 23
5350-G P.Polansky/A.Santillan - S.Myneni/N.V.S.Prashanth 14:00 1,422,32
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
5350-2 P.Polansky/A.Santillan - S.Myneni/N.V.S.Prashanth 14:00 1,854,005,505,25