- Četvrtak 20.09.2018. NOGOMET

prvi strijelac F
1326 A.Haidara(Salzburg) 21:00 25.0
zadnji strijelac L
1326 A.Haidara(Salzburg) 21:00 25.0
daje gol S
1326 A.Haidara(Salzburg) 21:00 7.00
daje 2 i više golova SS
1326 A.Haidara(Salzburg) 21:00 56.0