EGZIBICIJA US PRO TENNIS SERIES - Petak 03.07.2020. TENIS

OSNOVNA 12
1200 I.Nedelko - G.Brymer 19:20 2,201,60
1. set 12
1200-6 I.Nedelko - G.Brymer 19:20 2,021,65
2. set 12
1200-7 I.Nedelko - G.Brymer 19:20 2,021,65
broj setova - 2 dobivena 23
1200-N I.Nedelko - G.Brymer 19:20 1,512,11
točan rezultat - 2 dobivena 20210212
1200-3 I.Nedelko - G.Brymer 19:20 3,754,302,504,00